Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne

Muzeum Ziemi Leżajskiej w dniu 14 września 2018 r. w ramach działania 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne”. Zgodnie z uzyskana informacją w dniu 9 kwietnia 2019 r. r. wniosek uzyskał dofinansowanie. W dniu 30 maja 2019 r. podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie.

Zakres planowanych prac mieszczący się w inwestycji:

„Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne”

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest adaptacja istniejącej piwnicy ulokowanej w oficynie południowo – wschodniej z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne Muzeum.
W pomieszczeniach piwnicy planowana jest historyczna ekspozycja multimedialna. W ramach przebudowy nie ulegnie zmianie forma architektoniczna obiektu.

Planowane prace obejmują remont piwnic z przebudową istniejących schodów, montaż niezbędnych instalacji oraz wyposażenia multimedialnego ekspozycji. Przewiduje się rozbiórkę istniejącego komina murowanego, wykonanie schodów i utwardzenia placu przy wyjściu z poziomu piwnicy.

 1. Prace remontowe w piwnicy:

W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego oraz w celu udostępnienia pomieszczeń na cele ekspozycyjne planowane są następujące prace w piwnicy:

Ściany i sklepienia murowane:

 • skucie wypraw tynkarskich, oczyszczenie wątku ceglanego z powierzchniowych nawarstwień,
 • wykucie najbardziej zniszczonych, nienadających się do konserwacji cegieł i spoin.
 • osuszenie wątku muru,
 • dezynfekcja wątku muru,
 • odsalanie wątku ceglanego,
 • wzmocnienie strukturalne muru,
 • uzupełnienie ubytków materiałem ceramicznym oraz uzupełnienie ubytków spoinowania,
 • scalenie kolorystyczne uzupełnień wątku muru,

Posadzki i schody:

 • Schody: planuje się demontaż istniejących zniszczonych schodów do piwnicy oraz zastąpienie ich nowymi w konstrukcji żelbetonowej.
 • Posadzki i ogrzewanie: planuje się demontaż pozostałości wylewek cementowych. Posadzki zaprojektowano z płyt klinkierowych na wylewce cementowej. W wylewce planowana jest instalacja ogrzewania podłogowego oraz peszle dla przewodów instalacji elektroenergetycznej ekspozycji. Pod warstwami posadzki w kanałach prowadzone będą przewody instalacji wentylacji mechanicznej. Wyloty nawiewne zlokalizowane w posadzce. Przewody wyciągowe wyprowadzone w postaci rur do poziomu pod sufitem.

Stolarka drzwiowa: planuje się wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wykonane zostaną instalację:

 • instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
 • instalacja freonu – klimatyzacja
 • instalacja centralnego ogrzewania ( ogrzewanie podłogowe)
 • instalacja elektryczna wewnętrzna (Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych 3-fazowych,
 • instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego)
 • instalacja SSP Sygnalizacja p. pożarowa
 • instalacja monitoringu CCTV IP – instalacja telewizji przemysłowej
 • instalacja okablowania strukturalnego
 • instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 1. Program Funkcjonalno – Użytkowy ekspozycji w piwnicy.

Założenia projektu zgodnie z projektem funkcjonalno – użytkowym „PFU” są takie, że całość ekspozycji będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych i nagłośnieniowych wraz z obecnością najwyższej światowej klasy sprzętu np. rzutnikami czy projektorami multimedialnymi wyświetlającymi obraz na ścianie. Dokonana zostanie aranżacja przestrzenna trzech sal i wąskiego korytarza. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, taki by poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg. Nie zabraknie również tradycyjnych makiet, grafik, plansz, wizualizacji czy gablot w której będą prezentowane muzealia archeologiczne.

 1. Ponadto w ramach inwestycji  pt. „Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne” przewiduje się:
 • zakup sceny wykorzystywanej do organizacji rożnego rodzaju wydarzeń kulturalnych,
 • instalacja zasilająca dla nagłośnienia sceny oraz zasilania wyposażenia stanowisk wystawców w trakcie organizowanych imprez na dziedzińcu,
 • utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do adaptowanej piwnicy),
 • wymiana oświetlenia/iluminacji budynków zespołu od strony dziedzińca,
 • wykonanie pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowana pomiędzy oficynami południowymi,
 • zakup i montaż urządzeń interaktywnych dla dzieci np.: drewniane zabawki dla dzieci, tuby akustyczne, dzwony rurowe wkomponowane w istniejące założenie ogrodowe,
 • zakup i montaż urządzeń interaktywnych dla dorosłych np. : stoliki szachowe, szachy posadzkowe,
 • wymiana ławek ogrodowych, kosze, stojaki dla rowerów,
 • rozbudowa konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu na zapleczu sceny dla pełniejszej prezentacji charakteru uprawy,
 • w ramach zagospodarowania terenu wskazanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej,
 • w pobliżu bramy wejściowej na dziedziniec zespołu dworskiego, od strony ul. Mickiewicza planowana jest instalacja multimedialnej tablicy informacyjnej.

Łączny koszt inwestycji: 2 584 983,11 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu UE wynosi 1 576 306,40 zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi 210 174,18 zł.

Dofinansowanie ze środków Powiatu Leżajskiego: 400 000,00 zł