Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Leżajskiej

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
 • Nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR – http://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres:
  Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
  Osobą do kontaktu jest Pan: Jacek Kwieciński
 • e-mail: dyrektor@muzeum-lezajsk.pl
 • Telefon: 17 240 22 35
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej
 • Adres: ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk
 • E-mail: dyrektor@muzeum-lezajsk.pl
 • Telefon: 17 240 22 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Leżajskiej w swoim kompleksie posiada cztery budynki, które usytuowane są przy ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk.

Pierwszym jest budynek główny tj. Dwór. Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Do budynku nie ma samodzielnej możliwości wejścia przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim (cztery stopnie). Jednakże tutaj oferowana jest pomoc pracowników Muzeum, którzy mogą zastosować posiadany przez Muzeum schodołaz. Po uzyskanej pomocy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może poruszać się po całym parterze samodzielnie oraz zwiedzać wystawy. W budynku na parterze jest toaleta dostosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Na pierwsze piętro tego budynku również jest możliwość skorzystania z pomocy pracownika Muzeum i przy użyciu posiadanego schodołazu dostać się na I piętro i po wjeździe na dowolną ekspozycję tam się mieszczącą osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może poruszać się po całej kondygnacji samodzielnie i zwiedzać wystawy.

Drugim budynkiem jest parterowa oficyna północno–wschodnia. Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Do budynku jest możliwość samodzielnego wejścia i poruszania się osoby na wózku inwalidzkim po wystawie. W budynku na parterze jest toaleta dostosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami.

Trzecim budynkiem jest oficyna południowo–wschodnia. Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Do parteru budynku jest możliwość samodzielnego wejścia i poruszania się osoby na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze jest toaleta dostosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze mieści się administracja Muzeum oraz sala edukacyjna. W piwnicy tego budynku zlokalizowana jest wystawa stała. Osoba poruszająca się na wózku może z pomocą pracowników Muzeum dostać się do piwnicy (bocznym wejściem) gdzie dalej może poruszać się samodzielnie. Samodzielnie może poruszać się także osoba jeżdżąca na wózku dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.
W budynku tym możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne.

Czwartym budynkiem jest oficyna południowo–zachodnia. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście posiada trzy stopnie. Natomiast wejście boczne umożliwia samodzielne wejście i poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim po wystawie. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy dwóch wejściach na kompleks Muzeum znajdują się tablice informacyjne.

Przy Muzeum znajduje się duży parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby z niepełnosprawnościami.

Do wszystkich budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

We Muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Siedziba Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku znajduje się przy ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk

W Muzeum Ziemi Leżajskiej nie można skorzystać z pomocy specjalistów posługujących się językiem migowym.