Bibliografia prof. dr hab. Józefa Półćwiartka

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA PROF. DR. HAB. JÓZEFA PÓŁĆWIARTKA

(wykaz niepełny)

 • E. Bachta, Pieśni młodzieżowych konspiracyjnych organizacji niepodległościowych na Rzeszowszczyźnie w latach 1944­-1956, Krosno 2002, s. 57-61. Sygn.
 • E. Bachta, Zespół Samokształceniowy „Filomaci”, [w:] Młodzieżowe konspiracyjne organizacje niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944-1956, Przemyśl 1997, s. 185-190. Sygn.
 • Bibliografia prac prof. dra hab. Józefa Półćwiartka (do 1994 ), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna. Historia 5 1995, oprac. Krystyna Serwatko s. 13-23. Sygn. 849, 850, 851
 • M. R. Bombicki, Kto kim jest w Polsce nowego Millenium (2000-2002), Poznań 2003, s. 438.
 • Z. Budzyński, Profesor Józef Półćwiartek. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna Historia 5, 1995, s. 7-11. Sygn. 849, 850, 851
 • Encyklopedia Kto jest Kto. Polska 1992-1993, Warszawa 1992, s. 277-278.
 • Informator Wrocławskiego Hobby – Clubu, Wrocław 1972, s. 31,
 • Z. Kubrak, Jubileusz Profesora Lubaczów 2005. Jednodnió­wka, s. 15-16.
 • K. Kuźniar, Bene Merentibus Urbi Leżajsk, Raptularz nr 24/2002 (na wielu stronach). Sygn. 1302
 • T. Ochenduszko, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 1991 (na wielu stronach). Sygn.
 • H. Piestrak, J. Półćwiartek, Zarys działalności Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (1966-1975), [w:] Z problematyki humanistyki regionu rzeszowskiego (historia – językoznawstwo – literatura – kultura), Rzeszów 1976, s. 219-245.
 • M. Polewczak, Refleksje z lat młodości, [w:] Nasz los jak wiele innych. Wspomnienia więźniów politycznych okresu stalinowskiego. Warszawa 2005, s. 35-50. Sygn. 644
 • M. Polewczak, Refleksje z lat młodości, Nasz Los. Pismo Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Polsce nr 10/1999, s. 4-6.
 • J. Półćwiartek, Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Rzeszowskiem (1944-1956) – stan badań, przegląd struktur organizacyjnych, postulaty badawcze, [w:] Polska – Europa – Świat XX wieku. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, pod red. W. Wierzbieńca, Rzeszów 2005, s. 137-157.
 • J. Półćwiartek, Instytut Historii, [w:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000, pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2001, s. 309-358. Sygn.
 • J. Półćwiartek, Moje wspomnienia o „Orlętach”, [w:] Tadeusz Lustig, Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika 1951-1953, Kraków 1997, s. 119-124.
 • J. Półćwiartek, Wstęp [w:] Sylwetki polskich świętych, błogosławionych i sług bożych z Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu. Zebr. i oprac. Innocenty Rusecki OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2005, s. 8-14. Sygn. 827
 • A. Rząsa, 30 lat pracy na rzecz Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Jubileusz prof. dra hab. Józefa Półćwiartka, Nadwisłocze, nr 1 (2) I-III 2004, s. 21. Sygn.
 • A. Rząsa, Wędrówki w przeszłość regionu. Na 70-lecie urodzin Profesora Józefa Półćwiartka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nadwisłocze, nr 1 (16) I-III 2005, s. 18-20. Sygn.
 • A. Rząsa, 30 lat pracy na rzecz Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studen­tów Uniwersytetu Rzeszowskiego marzec 2004 nr 3/26, s. 6. Sygn.
 • A. Rząsa, Wspomnienie (1935-1995) Kazimiera Półćwiartek. Gazeta Wyborcza – Rzeszów, 9 IV 2003, s. 6.
 • Serdeczności – życiorysy [70-lecie Józefa Półćwiartka]. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-1956, R. XV, nr 5 (73), Warszawa maj 2006, s. 10.
 • Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001-2006, pod. red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2006, s. 111-112.
 • Sprawozdanie ze Zjazdu Naukowców i Działaczy pochodzących z Ziemi Łańcuckiej w Łańcucie w dniach 16 i 17 IX 1974, Łańcut 1975, s. 5-98.
 • E. Teodorczyk, Wyprawy w przeszłość regionu. Profile, nr 10 (67) październik 1974, s. 22-23.
 • 400 lat parafii w Sarzynie (1598-1998), praca zbiorowa pod red. J. Półćwiartka, Nowa Sarzyna 2000 (na wielu stronach). Sygn. 360
 • Półćwiartek Józef (ur. 1935), [w:] Biografie nauczycieli działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego województwa podkarpackiego, cz. II, Rzeszów 2006, s. 109-110.

BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. JÓZEFA PÓŁĆWIARTKA ZA LATA 1963-2020

1963

 • Burszta J., Kotula F., Leżajska pannificyna klasztorna XVIII wieku i sukiennictwo okoliczne, [w:] „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu”. T. 1: 1961, s. 169-209 Rec.:…, „Małopolskie Studia Historyczne” 1963, z. 1/2, s. 141-144. Sygn.

1966

 • Hornowa E., Stosunki ekonomiczno-społeczne w miastach Ziemi Halickiej w latach 1590-1648, Opole 1963. Rec.:…, Małopolskie Studia Historyczne 1966, z.3/4, s.144-146.

1967

 • Gospodarka w dobrach parafialnych starostwa leżajskiego w XVII i XVIII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 1967 z. 26 Prace Historyczne 3, s. 111 -135.
 • Grossman J. M., Položene krestjan ležajskogo starostva (vtoraja polovina XVI-načalo XVII v.). Moskva 1962. Rec.:…, Kwartalnik Rzeszowski 1967, nr 2, s. 102-109. Sygn. 561.
 • Jeszcze o wychowaniu obywatelskim. Widnokrąg 1967, nr 40.
 • Polacy i sprawa polska w Rewolucji Październikowej. Przegląd bibliograficzny. Kwartalnik Rzeszowski 1967, nr 4, s. 103-106. Sygn.

1968

 • Codello A., Samorząd miasta Rzeszowa: 1867-1914, Lublin 1967. Rec.:…, Profile, 1968, nr 1, s. 89-92.
 • [Dwudziesty] 20 VI 1943 – Wola Zarczycka [relacja o pacyfikacji wsi]. Wrocławski Tygodnik Katolicki 1968, nr 25, s. 6-7.
 • Kto mordował, a kto pomagał Żydom leżajskim. Profile 1968, nr 2, s. 76-82.
 • Piszczelnicy i zabawkarze leżajscy wczoraj i dziś. Polska Sztuka Ludowa 1968, nr 3, s. 136-140.
 • Sokół Jan „Skrzydło”: Konspiracja nad Wisłą i Sanem 1939­-1944. Warszawa 1967. Rec.: …, Profile 1968, nr 3, s. 101-103.

1969

 • Kilka uwag na temat kształtowania się ustroju PRL. [w:] Materiały z seminarium wykładowców nauk politycznych szkół wyższych Polski południowej [Łopuszna 20-29 IX 1969], Rzeszów 1969.
 • Kto był budowniczym organów leżajskich? Widnokrąg 1969, nr 4, s. 6.
 • Nieznana księga sądowa wiejska Woli Zarczyckiej (1578-­1722). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 6 Nauki Humanistyczne 1969 z. 4, s. 233-253.
 • Osadnictwo w niegrodowym starostwie leżajskim do końca XVIII w. Rocznik Województwa Rzeszowskiego 1969, s. 55-92.
 • Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne miasta i powiatu Przemyśl w XXV-leciu PRL: wystawa w Muzeum Ziemi Przemyskiej. Profile 1969, nr 6, s. 69-70.
 • Powiązania pisarza z ruchem oporu w Tarnobrzeskiem. [w:] Stanisław Piątak: poeta i prozaik, pod red. S. Fryciego, Rzeszów 1969, s. 29-36.
 • Trzydzieści lat Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu: Historia – dorobek – perspektywy: 1938-1968, pod red. Z. Iwanicz, 1968. Rec.:…, Profile 1969, nr 1, s. 121-122.
 • Uroczystości w Dubiecku ku czci Ignacego Krasickiego. [Otwarcie muzeum 10 VI 1969]. Profile 1969, nr 5. s. 58-59.
 • Zbieractwo historyczne a potrzeby współczesnej szkoły i regionu. Wiadomości Historyczne 1969, nr 2, s. 68-74.

1970

 • Dziejopisarstwo o zakładach. [Monografie rzeszowskich zakładów pracy]. Konfrontacje nr 8, s.9.
 • Jak to w czasach saskich w Rzeszowskiem młódź edukowano. Prometej, grudzień 1970, s. 7.
 • Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dra Adama Przybosia. Profile 1970, nr 9, s. 60-61.
 • O dziejopisarstwo regionalne. Widnokrąg 1970, nr 50, s. 2.
 • Tradycje kuźnictwa i hutnictwa w południowo-wschodniej części byłej Puszczy Sandomierskiej w XVI-XIX w. [w:] Tradycje hutnicze Puszczy Sandomierskiej: materiały z sesji popularnonaukowej, pod red. W. Bobka, Stalowa Wola 1970, s. 128-135.
 • Wokół prywatnych kolekcji historycznych [w woj. rzeszowskim]. Profile 1970, nr 2, s. 26-27.

1971

 • Julian Kaczmarczyk [pseud.] „Lipa” [1909-1944], Pokolenia 1971, nr 2, s. 99-106.
 • O pełniejszą informację turystyczną [w Rzeszowskiem], Widnokrąg 1971, nr 14, s. 2.
 • Obóz w Pustkowie – nowe dokumenty. Widnokrąg 1971, nr 2, s. 2; nr 43, s. 4-5.
 • Ordyk Stanisław „Czernik”: Hasło „Wisła”. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh, Warszawa 1970. Rec.:…, Profile 1971, nr4, s. 47-48.
 • Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Humanistycznych, Komisja Nauk Historyczno-Społecznych, seria I, pod red.:…, 1971, nr 2. Sygn. 707, 708
 • Prace naukowe rzeszowskiego ośrodka historycznego. Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1971, nr 2, s. 345-351. Sygn.  707, 708
 • Z badań nad gospodarką wiejską w dominium rzeszowskim na przełomie XVIII i XIX wieku. Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1971, nr 2, s, 69-130. Sygn. 707, 708

1972

 • Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI- XVIII wieku. Kraków 1972.
 • Rodowód generała [Władysława Sikorskiego]. Tygodnik Powszechny 1972, nr 26, s. 4-5.
 • Skąd pochodzi ród Sikorskich. Widnokrąg 1972, nr 28, s.6-7.
 • Szkolnictwo i oświata w Leżajskiem w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 13, Nauki Humanistyczne Filologia Polska 1972 z. 5, s. 237-282.
 • W sprawie historycznej monografii miasta Rzeszowa. Profile nr 1, s. 34-35.

1973

 • Historyk – nauczyciel i wychowawca. Widnokrąg 1973, nr 45, s. 3.

1974

 • Olimpiada historyczna. Widnokrąg 1974, nr 45, s. 2.
 • Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974. Sygn. 701
 • Z działalności radzieckich oddziałów partyzanckich w Rzeszowskiemu okresie II wojny światowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 21, Nauki Społeczno-Ekonomiczne 1974, z. 1, s. 101-126.
 • Z kart historii starego Rzeszowa. Szkolny Omnibus: organ ZHP i samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie, Rzeszów 1974, nr 1 [listopad].
 • Zbieractwo historyczne a potrzeby współczesnej szkoły, [w:] Wybór materiałów metodycznych do nauczania historii w szkołach podstawowych, Warszawa 1974, s. 208-225.

1975

 • Magisterskie studia historyczne w Przemyślu. Życie Przemyskie 1975, nr 6, s. 5.
 • Marian Aleksiewicz (1899-1972). Biogramy zasłużonych działaczy kultury i nauki. Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1975 , nr 5, s. 221-223.
 • Materiały źródłowe do dziejów Rzeszowskiego w archiwach i bibliotekach Lwowa od XIV do połowy XIX wieku. Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1975, nr 7, s. 35-42.
 • Rewizja generalna Ziemi Przemyskiej części zasańskiej. Oprac. i wstęp:…: Rewizja generalna Ziemi Przemyskiej części zasańskiej (lewobrzeżnej) z 1713 roku, Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1975, nr 7, s. 43-62.

1976

 • Historia w edukacji społecznej. Profile 1976, nr 5, s. 14-15.
 • Obszar obecnego województwa rzeszowskiego w badaniach historycznych, [dot. granic przed reformą administracyjną], [w:] Z problemów humanistyki regionu rzeszowskiego, pod red…., Rzeszów 1976, s. 5-23.
 • Początek studiów historycznych w Rzeszowie [Wyższa Szkoła Pedagogiczna], Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 28 Historia 1976 z.1, s. 157-165. Sygn. 795, 796
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogi­cznej w Rzeszowie z. 28, Historia z. 1 1976, pod red.:… Sygn. 795, 796
 • W trosce o lepsze przygotowanie historyków – regionalistów, [w:] Przedmioty historyczne na nauczycielskich studiach zaocznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Krakowie [23-24 III 1973], Kraków 1976, s. 101-104.
 • Z dziecięcych i młodzieńczych lat generała Władysława Sikorskiego w Rzeszowskiem. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 28 Historia 1976 z. 1, s. 83-104. Sygn. 795, 796
 • Z problemów humanistyki regionu rzeszowskiego: historia – językoznawstwo – literatura – kultura, pod red.:…, i ze wstępem:.. Rzeszów 1976.
 • Zarys działalności Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie: 1966-1975. Aut. H. Piestrak, …, [w:] Z problemów humanistyki regionu rzeszowskiego, pod red…., Rzeszów 1976, 219-248. Sygn.

1977

 • Akty sela Odrechovy, Kiev 1970. Rec.:…, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie Prace Historyczne 1977 z. 8, s. 406-409.
 • Istota i funkcje regionalizmu, aut.:…, A. Zielecki, [w:] Metodo­logiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej: zbiór rozpraw i artykułów, pod red…., A. Zieleckiego, Rzeszów 1977, 11-25. Sygn. 618
 • Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej: zbiór rozpraw i artykułów, pod red…., A. Zieleckiego, przedm.:…, Rzeszów 1977. Sygn. 618
 • Refleksja nad metodologią historycznych badań regional­nych, [w:] Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej: zbiór rozpraw i artykułów pod red…., A. Zieleckiego, Rzeszów 1977, s. 27-46. Sygn. 618
 • Regionalne zbieractwo historyczne – jego rola i miejsce w nadaniach historycznych oraz w pracy szkoły, [w:] Metodo­logiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej: zbiór rozpraw i artykułów, pod red A. Zieleckiego, Rzeszów 1977, s. 237-263. Sygn. 618
 • Wkład sesji naukowej „Kształtowanie się władzy ludowej w Rzeszowskiem” odbytej 21 IX 1975 r. w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w badania o genezie i organizacji władzy ludowej w Rzeszowskiej, [w:] Z problemów kształtowania się władzy ludowej w Rzeszowskiem (1944-1948): zbiór artykułów i rozpraw, pod red. S. Dobosza, Rzeszów 1977, s. 139-141. Sygn. 1092
 • Z rodowodu patriotyzmu polskiego, [w:] Kształtowanie się postaw patriotycznych, Rzeszów 1977, s. 142-154. Sygn. 1082
 • Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, oprac. F. Kotula, Warszawa 1976. Rec.:,.,, Profile 1977, nr 7, s. 28.

1978

 • „Buntu docenta” ciąg dalszy, Polem.:,,., Życie Literackie 1978, nr 34, s. 17.
 • Aleksander Czesław Codello utalentowany historyk rzeszowski (10 XI 1909-19 I 1975) [nekr. oraz] Bibliografia prac,…, Rocznik Województwa Rzeszowskiego 1978, s. 262-266.
 • Generał Władysław Sikorski we wspomnieniach Marii Jędrzejewiczówny z Dylągówki, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 37 Historia 1978 z. 2, s. 103-116. Sygn. 791, 792
 • R. Brzęk-Piszczowa, Błażowa niegdyś i dzisiaj: zarys popularnonaukowy, pod red.:…, Rzeszów 1978.
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Peda­gogicznej w Rzeszowie z. 37 Historia 2, pod red.:…, Rzeszów 1978. Sygn. 791, 792
 • Rola społeczna plebanii na pograniczu etnicznym polsko-ruskim w XV-XVIII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 37 Historia 1978, z. 2, s.9. Sygn. 791, 792
 • Współczesność a patriotyczne tradycje narodu polskiego. Profile 1978, nr 8, s. 6-7.
 • Wybór tekstów źródłowych z historii Polski okresu przedrozbiorowego, zebrał i oprac.: …, Rzeszów 1978. Sygn. 700
 • Zakład Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w latach akad. 1975/76-1976/77. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 37 Historia 1978, z. 2, s. 150-167. Sygn. 791, 792

1979

 • Młodzi historycy w Nowej Sarzynie. Głos Metal. 1979 nr 19, s. 1, 4.
 • Tkactwo wiejskie okolic Łańcuta w XVI-XIX wieku. Prace i Materiały z Badań Etnograficznych 1979, s. 163-225. Sygn. 711
 • W sprawie zbiorów doc. F. Kotuli. Wypow.: …, Mieczysław Wiktor [Terenowe badania] Profile 1979, nr 5, s. 21,
 • Włodzimierz Czarnecki (1896-1972) regionalista i muzealnik lubaczowski. Materiały i Studia Muzealne 1979, t. 2, s. 179-181.
 • Z problemów badawczych kultury ludowej pogranicza etnicznego nad Sanem, [w:] Funkcje społeczne etnologii Prace Oddziału PAN w Poznaniu. Seria Etnografia, 2, Poznań 1979 s. 124-132.

1980

 • Dworskie budownictwo obronne i rezydencjonalne w Leżajsku i Tarnawcu okresu XIV-XX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 44 Historia 1980, s. 9-52. Sygn.
 • Historiografia wobec powstania II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (próba zarysu), [w:] Komuniści i ludzie pracy województwa rzeszowskiego w walce o odzyskanie niepodległości i w budownictwie ustroju socjalistycznego: zbiór artykułów, pod red. S. Dobosza, Rzeszów 1980, s. 7-20.
 • Leżajskie w historiografii: przegląd stanu badań i problematyki badawczej, [w:] Z dziejów Leżajska i okolic: zbiór artykułów, szkiców i materiałów, pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1980, s. 9-23.
 • Przedmowa [w:] Wybór przywilejów książęcych i królewskich dla stanu szlacheckiego oraz duchownego (1180-1573), aut. M. Kozaczka, Rzeszów 1980, s. 3-4. Sygn. 504-519
 • Puszcza Sandomierska w strategii polskich ruchów wolnościowych (do połowy XIX w.). Aut.: …, K. Skowroński, [w:] Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś: zbiór rozpraw i artykułów, pod red. …, Rzeszów 1980, s. 167-209. Sygn. 751
 • Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś: zbiór rozpraw i artykułów, pod red.:…, Rzeszów 1980. Sygn. 751
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedago­gicznej w Rzeszowie z. 44 Historia 1980, z. 3, pod red. Rzeszów 1980.
 • Wybór źródeł rękopiśmiennych do dziejów wsi nad Sanem i Wisłokiem XVI i XVII wieku. Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego Rzeszowskiego nr 17, s. 173-236. Sygn. 709
 • Zakład Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w roku akad. 1977/78. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 44 Historia 1980 z. 3, s. 269-281. Sygn.
 • Zakład Historii, [w:] Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Informator 1965-1980, Rzeszów 1980, s. 22-24.

1981

 • Ani ze szlachty, ani z chłopów: rodowód Władysława Sikorskiego. Dziennik Polski 1981, nr 102, s. 5.
 • Generał Władysław Sikorski – żołnierz i polityk, rodak ziemi rzeszowskiej, [rozm. z…, przepr. A. Piątek]. Nowiny 1981, nr 98, s. 3.
 • Nieprzetarte drogi historii, [rozm. z …, przepr. A. Piątek]. Nowiny 1981, nr 35, s. 3.
 • Obwód zamknięty: problemy wyższych uczelni [rozm. z…, przepr. A. Piątek], Nowiny nr 212, s. 3.
 • Przed 100-leciem urodzin gen. Władysława Sikorskiego. Nowiny Rzeszowskie 1981, nr 7, s. 3.
 • Władysław Sikorski – fakty i legenda: w stulecie urodzin. Profile 1981, nr 5, s. 5-7.
 • Zarys dziejów zamku rzeszowskiego. Nowiny Rzeszowskie 1981, nr 3, s. 4.
 • Nie wolno rezygnować Głos Chem. Metal, nr 8, s. 7.

1982

 • Wybór tekstów źródłowych z historii Polski okresu przedrozbiorowego, zebrał i oprac.: …, Wyd. 2, Rzeszów 1982. Sygn. 1054, 1055

1983

 • O historii w życiu i szkole, [rozm. przepr. J. Smagowski]. Nowiny 1983, nr 5, s. 216-219.
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 53 Historia 1983, z. 4, pod red.:…, Rzeszów 1983. Sygn. 779-785
 • Związki gospodarcze miast podkarpackich Małopolski Środkowej ze Słowacją na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych (zarys problematyki badawczej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 53 Historia 1983, z. 4, s. 9-28. Sygn. 779-785

1984

 • Cenne opracowanie do dziejów Galicji. Rocznik Województwa Rzeszowskiego. 10:1984, s. 192-194. Sygn.
 • F. Kotula, Z dziejów Głogowa jako rynku lokalnego w XVII- XX wieku. Polem.:…, Wokół spraw rynku lokalnego Głogowa. Rocznik Województwa Rzeszowskiego. R. 10:1984, s. 7-22 169-179. Sygn.
 • M. Horn, Ruch budowlany w miastach Ziemi Przemyskiej i Sanockiej w latach 1550-1650 Opole 1968. Rec.: …, Rocznik Województwa Rzeszowskiego R. 10: 1984, s. 180-185. Sygn.
 • M. Stolarczyk, Tadeusz Wasilewski (1795-1850) i jego rola w życiu kulturalnym i społecznym Galicji, Rzeszów 1977. Rec.: …, Rocznik Województwa Rzeszowskiego. R. 10: 1984, s. 192-194. Sygn.
 • Potrzeba i możliwości przygotowania nauczycieli – historyków do prac badawczych nad regionem, [w:] Dydaktyka historii na kierunkach nauczycielskich w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej [Kraków, 5-6 XII 1979], pod red. A. Kulczyckiej, J. Ruchały, Kraków 1984.
 • Rocznik Województwa Rzeszowskiego 10: 1984, pod red.:…, Sygn.
 • Ruch urbanistyczny w Ziemi Przemyskiej i Sanockiej na przełomie XVI i XVIII wieku. Rocznik Województwa R. 10: 1984, s. 180-185. Sygn.

1985

 • Listy i grypsy obozowe Franciszka Przybylskiego z Leżajska pisane w obozie hitlerowskim w Pustkowie w latach 1943-­1944. Almanach Leżajski 1985, z. 6, s. 14-31. Sygn. 1329
 • Pamiętnik kanadyjski Jana Olechowskiego ze wsi Wola cz. 1. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 61 Historia 1985, z. 5, s. 123-145. Sygn. 786-790
 • Przemówienie żałobne… na pogrzebie dra Kazimierza Moskwy w dniu 4 czerwca 1983 r. w Łańcucie. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 61 Historia 1985, z, 5, s. 209-211. Sygn. 786-790
 • Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z. 61 Historia 1985, z. 5, pod red…. Rzeszów 1985. Sygn. 786-790
 • W. Jarnicki, Spalona ziemia, Łódź 1984. Rec.:…, Profile 1985 nr 3, s. 27-28.

1986

 • Rocznik Kolbuszowski, nauk.:..R. 1: 1986.

1987

 • Kalendarium obchodów setnej rocznicy urodzin Władysława Sikorskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, [w:] Władysław Sikorski – żołnierz i polityk: zbiór rozpraw i artykułów, pod red.:…, Rzeszów 1987, s. 281-290.
 • Od redaktora, [w:] Władysław Sikorski – żołnierz i polityk: zbiór rozpraw i artykułów, pod red.:…, Rzeszów 1987, s. 3-7.
 • Polska południowo-wschodnia w badaniach historycznych, [w:] Warsztat pracy nauczyciela historii, pod red. A. Zieleckiego, Rzeszów 1987, s. 137-156. Sygn. 1032-33
 • Rocznik Kolbuszowski, red. nauk.:…, R. 2: 1987.
 • Władysław Sikorski – żołnierz i polityk: zbiór rozpraw i artykułów, pod red.:…, Rzeszów 1987.

1988

 • A. Bata, Bieszczady w ogniu, Rzeszów 1987. Rec.:…, Profile 1988, nr 6, s. 28-29.
 • Dla Polonii i o Polonii [rozm. z…, przepr. J. Grygiel], Widnokrąg, 1988, nr 15, s. 1.

1989

 • A. Fastnacht, Dzieje Leska do 1772 roku, Rzeszów 1988. Rec.:.., Profile, 1989, nr 5, s. 28.

1990

 • A. Fastnacht, Dzieje Leska do 1772 roku, Rzeszów 1988. Rec.:.., Studia Historyczne 1990, z.3/4, s. 515-518. Sygn. 968

1991

 • 25 lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1965­-1990). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nr 3 Historia 1991, z. 2, s. 143-149. Sygn. 847, 848
 • Nie zapominać o więzieniu. Dziennik Zachodni, nr 7, s. 4.
 • O historii i historykach, z dyrektorem Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie…, [rozm. J. Woźniak], Codzienna Gazeta Popołudniowa. Wydanie Specjalne, Rzeszów i Region 1991, nr 38, s. 1-2.
 • Rola Kościoła na pograniczu etnicznym polsko-ruskim czasów nowożytnych (zarys problematyki badawczej, stan badań, postulaty). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nr 3 Historia 1991, z. 2, s. 11-32. Sygn. 847, 848
 • Skupiska żydowskie w Galicji u schyłku XVIII wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce: studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991, s. 149-157. Sygn. 847, 848

1992

 • „Historia” Rakszawy i okolicy. Nowiny 1992, nr 10, s. 5.

1993

 • Historyk prof. dr Adam Wiktor Przyboś nie żyje (23 XII 1906 w Rzeszowie – 14 VIII 1990 w Krakowie). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nr 10 Historia 1993, 3, s. 215-219. Sygn.
 • Kształtowanie się społeczności miasta Kolbuszowej na przełomie XVIII i XIX wieku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza: studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Chrobaczewskiego [i in.], Kraków 1993, s. 633-649.
 • Przemiany w warunkach życia i mentalności mieszkańców wsi okolic Łańcuta na przełomie XIX i XX wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nr 10 Historia, z, 3 1993, 65-86. Sygn.
 • Przemówienie żałobne na pogrzebie dra Antoniego Kunysza (13 VIII 1934-4 IX 1991) w dniu 6 września 1991 r. na cmentarzu w Przemyślu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nr 10 Historia 1993, 3, s. 221-223. Sygn.
 • Studia podyplomowe dla historyków w Rzeszowie, [w:] Organizacja i funkcjonowanie studiów podyplomowych z historii: materiały z konferencji naukowej [Kraków, 15-16 maja 1989], pod red. Z. Tabaki, Kraków 1993, s. 91-100.
 • Tradycja i współczesność. Nowiny 1993, nr 19, s. 8.
 • Wieś Markowa w okresie systemu pańszczyźnianego, [w:] Z dziejów wsi Markowa: praca zbiorowa, pod red.:…, Rzeszów 1993, s. 13-54.
 • Z dziejów wsi Markowa: praca zbiorowa, pod red.:…, Rzeszów 1993.
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nr 10, Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna Historia 1993, z. 3, pod red.:…

1994

 • Latyfundium rzeszowskie, [w:] Dzieje Rzeszowa T. 1, pod red. F. Kiryka, Rzeszów 1994, s. 551-608.
 • Oddział rzeszowski Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Tradycje i współczesność. Nasz Los 1994, nr 3, s. 12-13.
 • Pozycja gospodarcza parochii greckokatolickiej na Łemkowszczyźnie w czasach nowożytnych, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat cz. 1, pod red. J. Czajkowskiego, Sanok 1994, s. 195-206.
 • Zniszczenia ostatniego najazdu tatarskiego w 1672 r. na obszarze ziemi sanockiej: (w aneksie Taryfa dymów ziemi sanockiej z 1674 roku). Rocznik Historyczno-Archiwalny, 7/8: 1994, s. 17-42. Sygn.

1995

 • Rzeka Wisłok w życiu i gospodarce człowieka doby nowożytnej, [w:] Wisłok: rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu: materiały z konferencji [Rzeszów, 7-8 XI 1994], red. K. Ruszel, Rzeszów 1995, s. 81-122. Sygn. 1045
 • Wsie dominium rzeszowskiego jako zaplecze gospodarcze miasta: (wybrane zagadnienia), [w:] Z przeszłości Rzeszowa: materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w dniach 12-13 X 1994, pod red. M. Jarosińskiej, Rzeszów 1995, s. 47-62. Sygn. 1084

1996

 • Dzieje Leżajska: Leżajsk od najdawniejszych czasów do 1994 roku: praca zbiorowa, pod red. K. Baczkowskiego i …, [aut. wstępu:..,], Leżajsk 1996. Sygn. 385
 • Miejsce religii w kształtowaniu oblicza etnicznego społeczności miast południowo-wschodnich obszarów Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 1996, s. 211-230.
 • Najdalszy zachodni pochód wojsk Bohdana Chmielnickiego mit a rzeczywistość, [w:] Kazac’ki vijny XVII stolittja v istoryčnij svidomosti pol’skogo ta ukrïnskogo narodiv: materiały Drugoï Pol’sko-Ukraïns’koi Naukovoï Zustriiči (L’viv 12-13 žovtnja 1995 g.), za red. L. Zaškil’njaka, L’viv – Ljublin 1996, s. 76-98.
 • O „Wołochach” i „Niemcach” w Markowej koło Łańcuta: (na marginesie monografii „Z dziejów wsi Markowa”) w odpowiedzi Wojciechowi Blajerowi. Rocznik Przemyski, 32: 1996 z. 1, s. 149-152. Sygn.
 • Parafie greckokatolickie diecezji przemyskiej w XVIII wieku: stan organizacyjny, pozycja gospodarcza i społeczna, [w:] Polska – Ukraina – 1000 lat sąsiedztwa. T. 3, pod red. S. Stępnia, Przemyśl 1996, s. 91-99.
 • Podziały i zbliżenia między Kościołem łacińskim a grecko­katolickim i cerkwią prawosławną w strukturach parafialnych na ziemiach czerwonoruskich czasów nowożytnych. [w:] 400-lecie Unii Brzeskiej: tło polityczne, skutki społeczne i kulturalne: materiały z konferencji naukowej [Częstochowa, 25-27 IX 1995], pod red. A, J. Zakrzewskiego i J. Fałowskiego, Częstochowa 1996, s. 65-83.
 • Społeczność ukraińska w Leżajsku i okolicy, [w:] Dzieje Leżajska: Leżajsk od najdawniejszych czasów do 1994 roku: praca zbiorowa, pod red. K. Baczkowskiego i …, Leżajsk 1996, s, 487-542. Sygn. 385
 • Wsie leżajskie doby pańszczyźnianej (XVI-XIX wiek), [w:] Dzieje Leżajska: Leżajsk od najdawniejszych czasów do 1994 roku: praca zbiorowa, pod red. K. Baczkowskiego i…, Leżajsk 1996, s. 159-238. Sygn. 385
 • Wstęp [razem z K. Baczkowskim], [w:] Dzieje Leżajska: Leżajsk od najdawniejszych czasów do 1994 roku: praca zbiorowa, pod red. K. Baczkowskiego i …, Leżajsk 1996, s. 9-12. Sygn. 385

1997

 • Etniczno-kulturowy charakter wiejskiej ludności rzymsko­katolickiej Galicji Wschodniej i Wołynia od końca XIX wieku do 1935 roku, aut.: S. Makarczuk; tł. z ukr.:.,,, [w:] Sąsiedz­two: osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, pod red.:…, Rzeszów 1997, s. 157-165.
 • Historia regionalna i lokalna w podręcznikach historii XXI wieku, [w:] Przeszłość w szkole przyszłości: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku” [Częstochowa, 20-22 maja 1997], pod red. J. Walczaka i A. Zieleckiego, Częstochowa 1997, s. 125-135.
 • Historia regionalna i lokalna w podręcznikach historii XXI wieku, [w:] Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku: streszczenie referatów i komunikatów nadesłanych na Ogólnopolską Konferencję Naukową w Częstochowie w dniach 20-22 maja 1997, Częstochowa 1997, s. 49-53.
 • Jaroslavs’ka Gimnazija 1940-1944 rr. Kniga Pam’jati z nagodu 5-ričija ostann’oï maturi, L’viv 1994. Rec.: …, Studia Rzeszowskie. 4: 1997, s. 252-257. Sygn.
 • Kazania pod specjalnym nadzorem, Ignacy Tokarczuk, Arcybiskup: mat. zebr. i wstępem opatrz. L. Żbikowska, MarkiRec.:…, Studia Rzeszowskie. T. 4: 1997, s. 243-247. Sygn. 973
 • Moje wspomnienia o „Orlętach”, [w:] Tadeusz Lustig, Orlęta w Jaworznie: kartki z pamiętnika, Kraków 1997. s. 119-124.
 • Nacje i religie na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim czasów nowożytnych. Próba bilansu, [w:] Sąsiedztwo: osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, pod red.:…, Rzeszów 1997, s. 33-53.
 • Nemec‘ki kolonii v Galičini – Deutsche Siedlungen in Ostgalizien. Istorija – architektura – kul‘tura – Geschichte – Architektur – Kultur, L‘viv 1996. Rec.: …, Studia Rzeszowskie. 4: 1997, s. 240-244. Sygn.
 • Nie legenda, lecz prawda w badaniach historycznych (wokół osoby Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”). Studia T. 4:1997, s. 147-172. Sygn. 973
 • Obóz w Jaworznie (1943-1956) i współczesne dylematy polityczne z nim związane. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-1956 1997, nr 12, s. 4-5.
 • Przedmowa [w:] Młodzieżowe konspiracyjne organizacje niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944-1955, aut. E. Bachta, Przemyśl 1997, s. 3-10.
 • Sąsiedztwo: osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, pod red. i wstępem …, Rzeszów 1997. (Materiały z konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w dniach 16-17 października 1995).
 • Sąsiedztwo: osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, pod red.:…, Rzeszów 1997.
 • Wstęp [w:] Sąsiedztwo: osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, pod red.:…, Rzeszów 1997, s. 7-10.
 • Z Lubaczowem wiążą mnie liczne przyjaźnie i historia tej ziemi [rozm. z…, przepr. M. Ważny], Kresowiak Galicyjski 1997, nr 1, s. 1-2.
 • Zarys problematyki etnicznej i religijnej na pograniczu etnicznym polsko-ruskim czasów nowożytnych (do 1772 r.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna, z, 23 1997 Historia, z. 6, s, 11-28,

1998

 • Badania historyczne nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii Kościoła łacińskiego i Cerkwi ruskiej na obszarze Rzeczypospolitej czasów nowożytnych, [w:] Centralna i schidna Evropa w XV-XVIII stolittjach: pytnnja socjalno-ekonomičnoi ta polityčnoi istorii: do 100-riččja vidnja narodžennja Profesora Dmitra Pochileviča, za red. L. Zaškil’njaka, L’viv 1998, s. 276-286.
 • Historia regionalna i lokalna na zajęciach dydaktycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie, [w:] Księga pamiątkowa
  XV-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie 1983-1998, pod red. J. Homplewicza, Rzeszów 19981, s. 51-60. Sygn. 532
 • Majętność kolbuszowska w XVI-XIX wieku – rozległość i gospodarka dworska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie Historia, 1998, z. 7, s. 73-108. Sygn. 852
 • Majętność wiejska panów na Tyczynie zapleczem gospodarczym miasta, [w:] Z dziejów Tyczyna i regionu, pod red. A. Zieleckiego, Tyczyn – Rzeszów 1998, s. 51-79.
 • Obóz w Jaworznie (1943-1956) i współczesne dylematy polityczne z nim związane. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-1956 1998, nr 1, s. 4-5.
 • Obóz w Jaworznie (1943-1956) i współczesne dylematy polityczne z nim związane. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-1956 1998, nr 2, s. 4-5.
 • Obóz w Jaworznie (1943-1956) i współczesne dylematy polityczne z nim związane. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-1956 1998, nr 3, s. 4-5.
 • „Silva rerum” Adama Rząsy z Łubna. Pogranicze 1998, nr 12, s. 13.
 • „Silva rerum” Adama Rząsy z Łubna. Wiadomości Małopolskie 1998, nr 6, s. 35.
 • Zapomniana kolonia niemiecka Konstantynów koło Krzeszowa nad Sanem. [w:] Z historii państwa, prawa, miast i Polonii: prace ofiarowane profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie jego pracy twórczej, pod red. J. Ciągwy i T. Opasa, Rzeszów 1998, s. 409-427.
 • Żołynia od połowy XVII wieku do połowy XIX wieku, [w:] Dzieje Żołyni, pod red. W. Bonusiaka, Żołynia 1998, s. 109-198.

1999

 • Kolonie józefińskie w Galicji Środkowej: wybrane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie Historia 1999, z. 8, s. 89-108. Sygn.
 • Przedmowa [w:] Wspomnienia rzeszowianina 1906-1939. aut. A. Przyboś, Rzeszów 1999, s. 3-4.
 • Przedmowa [w:] Wspomnienia, aut. I. Krowiak, Sandomierz 1999, XV. Sygn. 526
 • Tak zwana „ścieżka międzyprzedmiotowa” dziedzictwa kulturowego w regionie edukacji szkolnej. Edukacja Humanistyczna 1999, nr 4, s. 93-101.
 • Waldlager Sarzyna. Kufer 1999, nr 4, s. 2-3.
 • Waldlager Sarzyna. Kufer 1999, nr 5, s. 2-3.
 • Waldlager Sarzyna. Kufer 1999, nr 6, s. 2-3.
 • Waldlager Sarzyna. Sztafeta 1999, nr 13, s. 13.
 • Waldlager Sarzyna. Sztafeta 1999, nr 14, s. 13.

2000

 • [Wstęp] [w:] 400 lata parafii w Sarzynie: praca zbiorowa, pod red.:…, Nowa Sarzyna – Rzeszów 2000, s. 7-13. Sygn. 360
 • 400 lat parafii w Nowej Sarzynie (1598-1998): praca zbiorowa, pod red.:…, Nowa Sarzyna – Rzeszów 2000. Sygn. 360
 • Dziedzictwo kulturowe w regionie w ścieżce międzyprzedmiotowej. [w:] Edukacja historyczna w reformowanej szkole, cz. 2: Propozycje rozwiązań praktycznych, pod red. A. Zieleckiego, Kraków 2000.
 • Kalendarium obchodów 400 lat parafii w Sarzynie, [w:] 400 lata parafii w Sarzynie: praca zbiorowa, pod red.:…, Nowa Sarzyna – Rzeszów 2000, s. 257-265. Sygn. 360
 • Nie niszczyć dokumentów historycznych! Echo Rzeszowa 2000, nr 53, s. 2.
 • Pisarstwo historyczne dra Z. Koniecznego: uwagi nad bibliografią jego prac. [w:] Księga pamiątkowa [poświęcona Doktorowi Zdzisławowi Koniecznemu z okazji 70 rocznicy urodzin], pod red. B. Bobusi. Przemyśl 2000, s. 19-22.
 • Przedmowa [w:] Żydzi rymanowscy, aut. A. Potocki, Krosno 2000, s. 7-9.
 • Tak zwane „krowy kościelne” – problemem badawczym dziejów wsi. [w:] Celem nauki jest człowiek…: studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, pod red. P. Franaszka, Kraków 2000, s. 295-306.
 • Z dziejów wsi Sarzyna i parafii sarzyńskiej, [w:] 400 lat parafii w Sarzynie (1598-1998): praca zbiorowa, pod red.:…, Nowa Sarzyna – Rzeszów 2000, s. 15-191. Sygn. 360

2001

 • Badania historyczne nad autorytetem plebanii – parafii łacińskiej i ruskiej we wsi małopolskiej czasów nowożytnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Historia 2001, z. 9, s. 62-78.
 • Instytut Historii, [w:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000, pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2001, s. 309-358.
 • Kult maryjny w miastach galicyjskich. Wpływ odpustów na rozwój i aktywizację gospodarczą miasta na przykładzie Leżajska, [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, pod red. Z. Beiersdorfa i A. Laskowskiego, Jasło 2001, s. 413-430. Sygn. 78
 • Panowie feudalni na Kolbuszowej i ich majętność w XVII-XIX wieku, [w:] Kolbuszowa – 300 lat miasta: materiały z sesji naukowej 6-7 października 2000, pod red. J. Bardana, Kolbuszowa 2001, s. 9-21.
 • Ze studiów nad spławem i urządzeniami wodnymi na Sanie w czasach nowożytnych, współaut. Z. Czownicki, Rzeszów Sygn. 359
 • Ziemie czerwonoruskie czasów wielkiej wojny północnej – charakter rozkładu gospodarczego i głębokich zmian społecznych, [w:] Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej, pod red. J. Muszyńskiej, Kielce 2001, s. 263-277.

2002

 • Obóz w Jaworznie (1943-1956) i współczesne dylematy polityczne z nim związane, [w:] Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, pod red. B. Grotta, Kraków 2002, s. 165-175.
 • Przedmowa [w:] Dzieje wsi Świlcza w czasach nowożytnych, aut. A. Szary, Świlcza 2002, s. 5-8.
 • Przedmowa, [w:] Pieśni młodzieżowych konspiracyjnych organizacji niepodległościowych na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956, zebrał i wstępem opatrz. E. Bachta, Krosno 2002, s. 3-9.
 • Znaczenie plebanii – parafii łacińskiej i ruskiej w dziejach wsi małopolskiej czasów nowożytnych. Zeszyty Wiejskie, 4: 2002, s. 126-140.

2003

 • Dzieje Leżajska: praca zbiorowa, pod red.:…, Leżajsk 2003. [wydanie drugie poprawione] Sygn. 95, 386
 • Księga Pamiątkowa XX-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim 1983­-2003, pod red.:…, Rzeszów 2003. Sygn. 533, 534
 • Mieszkańcy miasta Kolbuszowa w czasach nowożytnych. Stan i perspektywy badań. Rocznik Kolbuszowski, VII: 2003, s. 50-73. Sygn.
 • Plebania łacińska i unicka na pograniczu etnicznym polsko-ruskim w epoce nowożytnej, [w:] Dwa pogranicza Galicja Wschodnia i Górny Śląsk, Historia – Problemy – Odniesienia, pod red. Z. Budzyńskiego i J. Kamińskiej-Kwak, Rzeszów 2003, s. 103-112.
 • Podstawy materialne funkcjonowania kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku, [w:] Dzieje Leżajska: praca zbiorowa, pod red. Leżajsk 2003, [wydanie drugie poprawione], s. 688-719. Sygn. 95, 386
 • Przedmowa [w:] Zarys dziejów wsi puszczańskiej Trzeboś (XVII-XX w.), aut. Z. Bielak, Rzeszów 2003, s. 5-7. Sygn. 286
 • Rolnictwo w gospodarce miasta Tyczyn w czasach nowożytnych (problematyka i metoda badań), [w:] Historia – Społeczeństwo – Wychowanie, pod red. J. Maternickiego, M. Hoszowskiej, P. Sierżęgi, Rzeszów 2003, s. 279-304.
 • Społeczność ukraińska w Leżajsku i okolicy, [w:] Dzieje Leżajska: praca zbiorowa, pod red. …, Leżajsk 2003, [wydanie drugie poprawione], s. 489-544. Sygn. 95, 386
 • Wsie leżajskie doby pańszczyźnianej (XVI-XIX wiek), [w:] Dzieje Leżajska: praca zbiorowa, pod red. …, Leżajsk 2003, [wydanie drugie poprawione], s. 155-230. Sygn. 95, 386
 • Współczesność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gazeta Uniwersytecka, Rzeszów nr 6/20, czerwiec 2003, s. 8.
 • Współczesność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwer­sytecie Rzeszowskim, [w:] Księga Pamiątkowa XX-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim 1983-2003, pod red.:…, Rzeszów 2003, s. 14-17. Sygn. 533, 534
 • Wstęp [w:] Księga Pamiątkowa XX-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim 1983-2003, pod red.:…, Rzeszów 2003, s. 7. Sygn. 533, 534
 • Wstęp, [w:] Dzieje Leżajska: praca zbiorowa, pod red.:…, Leżajsk 2003, [wydanie drugie poprawione], s. 9-12. Sygn. 95, 386
 • Zabezpieczenie materialne fary leżajskiej, [w:] Dzieje Leżajska: praca zbiorowa, pod red. …, Leżajsk 2003, [wydanie drugie poprawione], s. 615-635. Sygn. 95, 386

2004

 • Drogi, ulice i mosty w nowożytnym mieście Leżajsku, [w:] Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis Studia Historiae III. Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, pod red. A. Jureczki, F. Leśniaka, Z. Nogi, Kraków 2004, s. 137-154.
 • M. Piórek, Pięć wieków Weryni. Zarys dziejów wsi XVI-XX w. Werynia 2004. Rec.:…, s. 416 [na okładce książki]. Sygn. 679, 680.
 • Piszmy pamiętniki. Kilka refleksji metodycznych. Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim, nr 4 czerwiec 2004, s. 27-32.
 • Przedmowa [w:] Z dziejów parafii Niebylec (XV-XX w.), aut. A. Chuchla, Niebylec 2004, s. 9-13. Sygn. 348, 349.
 • Świętość po bernardyńsku. Innocenty Marek Rusecki OFM, Bernardyńska droga do świętości, Kalwaria Zebrzydowska Rec.:…, Lignum Vitae, Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów Łódź – Łagiewniki nr 5/2004, s. 539-541. Sygn.
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Leżajsku (1903-1939). [w:] Szkice z dziejów kultury fizycznej. Uwarunkowania historyczne, prawne i religijne: praca zbiorowa, pod red. A. Nowakowskiego i S. Zaborniaka, „In memoriam Prof. Tomasz Opas”, Rzeszów 2004, s. 77-107.

2005

 • A. Chuchla, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu, Niebylec 2005. Rec.: s. 8. Sygn.
 • Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Rzeszowskiem (1944-1956). Stan badań, przegląd struktur organiza­cyjnych, postulaty badawcze, s. 23. [oddano do druku 20 IX 2005 do Księgi Pamiątkowej prof. A. Bonusiaka).
 • J. Niedziela, F. Sagan, ZWZ – AK Inspektorat Rejonowy Rzeszów, Rzeszów 2005. Rec.:…, s. 13-14. Sygn. 647
 • Puszcza Sandomierska czasów nowożytnych – zmiany krajobrazu naturalnego i kulturowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2, z. 30/2005, s. 266-284.
 • Wieś Markowa w procesie rozwoju od średniowiecza po czasy nowożytne, [w:] Markowa – sześć wieków tradycji. Z dziejów społeczeństwa i kultury, pod red. W. Blajera i J. Tejchmy, Markowa 2005, s. 48-71. Sygn. 594. Sygn. 594
 • Wstęp, [w:] Sylwetki polskich świętych, błogosławionych i sług bożych z Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu, zebr. i oprac. Innocenty Rusecki OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2005, s. 8-14. Sygn. 827. Sygn. 827
 • Polska – Europa – Świat….,

2007

 • Polska i Ukraina, dylematy przeszłości i konflikty, [w:] Polska-Ukraina: wspólna przyszłość, red. Z. Kubrak, T. Róg, Cieszanów 2007, s. 96-100.
 • Recenzja dorobku naukowego i organizacyjnego prof. dr. hab. Feliksa Kiryka, [w:] Profesor Feliks Kiryk Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 27-34.

2008

 • Drogi, ulice i mosty w nowożytnym Leżajsku, „Almanach Leżajski”, 1 (2008), s. 45-65. Sygn. 167, 1127
 • Liceum Ogólnokształcące z pomocą młodocianym więźniom politycznym w połowie lat 50. XX w., [w:] 70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli 1938-2008, red. S. Szymonik, Stalowa Wola 2008, s. 209-215.
 • Muzeum Regionalne PTTK w Leżajsku (1960-1963), „Almanach Leżajski”, 2 (2008), s. 109-120. Sygn. 168, 1128
 • Z teorii regionu. Od regionu geograficznego i historycznego do regionu kulturowego, [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 15-27. Sygn. 1074

2009

 • Grodzisko do rozbiorów, [w:] Dzieje Ziemi Grodziskiej. By pokolenia pamiętały skąd nasz ród…, red. W. Bonusiak, Grodzisko Dolne 2009, s. 91-158. 1293
 • Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów, wybór, wstęp i opracowanie B. Wójcik, Rzeszów 2009, ss. 528. Rec. Potrzeba zrozumienia i odpowiedzialności w pisarstwie historycznym, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 9 (2009), s. 283-290.

2010

 • Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów, wybór, wstęp i opracowanie B. Wójcik, Rzeszów 2009, ss. 528. Rec. Potrzeba zrozumienia i odpowiedzialności w pisarstwie historycznym, „Jaworzniacy. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956”, 2010, nr 1 (214), s. 3-5.
 • Rolnictwo w gospodarce miasta Rzeszowa czasów nowożytnych, [w:] Rzeszów – w 655. rocznicę lokacji. Studia z dziejów miasta i regionu, red. W. Bonusiak, W. Zawitkowska, Rzeszów 2010, s. 30-48.
 • J. Półćwiartek, Formy organizacyjne rzemiosła wiejskiego w czasach nowożytnych, [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, pod red. W. Wierzbieńca, Rzeszów 2010, Sygn.

2013

 • Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej (1), pod red. …, Leżajsk 2013. Sygn. 1290, 1291
 • Wstęp, [w:] Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej (1), Leżajsk 2013, s. 9-16. Sygn. 1290, 1291
 • Droga do Muzeum Ziemi Leżajskiej. Z dziejów kolekcjonerstwa i muzealnictwa, współaut. Kazimierz Kuźniar, [w:] Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej (1), Leżajsk 2013, s. 33-73. Sygn. 1290, 1291
 • Biblioteka Muzeum Ziemi Leżajskiej [w:] Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej (1), Leżajsk 2013, s. 119-147. Sygn. 1290, 1291
 • Maria Ślęk-Półćwiartek, …, Zarys dziejów wsi Tyniowice koło miasta Pruchnika, Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013.

2014

 • Dzienne zapisy ze stanu wojennego (13 XII 1981 – 22 VII 1983). Fragmenty obszernego pamiętnika z lat 1958-2012 Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Przemyśl 2014. Sygn. 1749
 • J. Półćwiartek, 33 lata kierowałem pracą Komitetu Okręgowego w Rzeszowie, [w:] Olimpiada historyczna 1974-2014. Historia i pamięć, pod red. S. Roszaka, M. Targowskiego, Toruń 2014, Sygn.

2015

 • Zabawkarstwo Leżajskie w historii i kulturze regionu, red. J. Półćwiartek, Leżajsk 2015, Sygn. 1790
 • J. Półćwiartek, Historie i tradycje zabawkarstwa leżajskiego, [w:] Zabawkarstwo Leżajskie w historii i kulturze regionu, red. J. Półćwiartek, Leżajsk 2015, Sygn. 1790

2018

 • J. Półćwiartek, Sentymentalne powroty do miejsc utraconych czasu Holocaustu w kahale leżajskim, Przemyśl 2018, Sygn. 1950
 • J. Półćwiartek, A. Sykuła, Zabytki dziedzictwa kulturalnego we wsiach Tyniowice i Chorzów gminy Roźwienica powiatu Jarosław, Tyniowice 2018, Sygn. 1948
 • J. Półćwiartek, Kapliczka na Stawiskach w Tyniowicach uratowana dla przyszłych pokoleń [w:] Zabytki dziedzictwa kulturalnego we wsiach Tyniowice i Chorzów gminy Roźwienica powiatu Jarosław, red. J. Półćwiartek, A. Sykuła, Tyniowice 2018, Sygn. 1948

2019

 • J. Półćwiartek, M. Polewczak, Zespół Samokształceniowy “Filomaci” (1951-1953) w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie. Bunt młodzieży i jego konsekwencje w całym okresie PRL, Przemyśl 2019, Sygn.

2020

 • J. Półćwiartek, Z dziejów Leżajska czasów staropolskich, [w:] Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, pod. red. A. K. Sitnika, A. Dworzak, Kalwaria Zebrzydowska 2020.

2022

 • Parochia ruska we wsi Tyniowice eparchii przemyskiej w XIV-XX wieku, red. J.Półćwiartek, Maria Ślęk-Półćwiartek, Jarosław Giemza, Rzeszów 2022. Sygn.

 

(Opracowano na podstawie: Z. Konieczny, Historyk Józef Półćwiartek. Zarys życia i pracy twórczej, Przemyśl 2006; ks. S. Zabraniak, Bibliografia prac Profesora Józefa Półćwiartka za lata 1996-2010, [w:] Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Półćwiartkowi, pod red. ks. S. Nabywańca, B. Lorens, ks.  S. Zabraniaka, Rzeszów 2010)