10-lecie Muzeum Ziemi Leżajskiej

W dniu 7 stycznia Muzeum Ziemi Leżajskiej obchodziło uroczysty jubileusz 10-lecia swojej działalności. To wyjątkowe wydarzenie miało artystyczny charakter, bowiem zaproszeni goście oraz licznie przybyli mieszkańcy mogli obejrzeć musical „Stacja Broadway” przygotowany na podstawie znanego, światowego musicalu „Metro” przez GOK Gminy Leżajsk we współpracy Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz MDK w Łańcucie. Ponadto każdy z przybyłych otrzymał kawałek jubileuszowego tortu.

W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, który wystąpił w imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart,  Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Powiatu Leżajskiego Marek Śliż wraz z pozostałymi członkami Zarządu tj. Zdzisławem Leśko Wicestarostą Leżajskim oraz z Lucjanem Czenczek etatowym członkiem Zarządu Powiatu Leżajskiego, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański. Ponadto w uroczystości wzięli udział Radni Powiatu Leżajskiego, Gmin, Dyrektorzy oraz Kierownicy jednostek z terenu Powiatu Leżajskiego, dyrektorzy szkół, Komendanci Straży Pożarnej i Policji oraz przedstawiciele związków, stowarzyszeń a także przedstawiciele mediów.

 


 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Leżajskiego dnia 1 stycznia 2008 powołano samorządową instytucję kultury Muzeum Ziemi Leżajskiej, funkcjonującą jako jednostka organizacyjna Powiatu Leżajskiego z siedzibą przy ul. Mickiewicza w Leżajsku. Natomiast w dniu 8 stycznia 2008 roku Muzeum oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w świeżo wyremontowanych budynkach zespołu starościńskiego w Leżajsku.

Głównym zadaniem powołanego Muzeum była i jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej a także umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Od momentu powstania Muzeum gromadzi zbiory związane z dziedzictwem kulturowym regionu Powiatu Leżajskiego, z których powstały trzy stałe ekspozycje tj. ekspozycja Historii miasta i regionu, ekspozycja  Etonograficzno – Zabawkarska oraz ekspozycja Browarnicza. Ich charakterystyka wygląda następująco:

Uzupełnieniem wystaw stałych w Muzeum są na bieżąco organizowane wystawy czasowe. Od początku działalności ekspozycje stałe oraz czasowe odwiedziło 71 856 zwiedzających pochodzących z Polski oraz spoza jej granic. Tylko w roku 2017 ekspozycje odwiedziło 9488 turystów.  

Ponadto Muzeum organizuje działalność edukacyjną w postaci lekcji muzealnych poświęconych różnorodnej tematyce, w których tylko w roku 2017 uczestniczyło ponad 3500 tys. dzieci i młodzieży. Muzeum organizuje także uroczystości i wydarzenia historyczno – kulturalne, na terenie Muzeum oraz Powiatu Leżajskiego, w których również w roku 2017 odnotowano ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. W uroczystościach w roku 2017 uczestniczyło blisko 8000 tys. osób. Ponadto prowadzone są prelekcje historyczne, wykłady okolicznościowe, koncerty.

Poza powyższą działalnością Muzeum zajmuje się prowadzeniem prac modernizacyjnych, które pozwalają na podniesienie standardu instytucji. W roku 2017 dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministra Kultury i wkładem własnym przyznanym przez organizatora placówki czyli Powiat Leżajski, Muzeum zmodernizowało stałą a zarazem najważniejszą ekspozycję, tj. Historyczną Miasta i Regionu.

Dziś dzięki realizacjom zamierzonych planów Muzeum Ziemi Leżajskiej staje się instytucją, mogącą konkurować z innymi muzeami regionalnymi w województwie i na arenie ogólnopolskiej. Staje się instytucją dającą mieszkańcom regionu oraz przybywającym turystom bogatą ofertę kulturalną, instytucją skutecznie chroniąca dziedzictwo kulturalne Ziemi Leżajskiej oraz promującą jego bogactwo.

 

 

Kolęda w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Polskie kolędy i pastorałki to pieśni szczególne – piękne i wyjątkowe, których posiadamy bogaty zbiór. Te stare, niekiedy zapomniane, rzadziej śpiewane i te nowe, szybkie, wolne – wszystkie posiadają ten specyficzny urok, są w końcu pieśniami wesela, szczęścia  i radości, których śpiew przyczynia się do kultywowania pięknej, polskiej tradycji i kultury.

Chcąc zachować tą piękną tradycję, Muzeum Ziemi Leżajskiej, zwyczajem lat ubiegłych, zaprasza 13 stycznia o godz. 17:00 do Muzeum Ziemi Leżajskiej mieszkańców Leżajska i okolic do wspólnego kolędowania, by spotykając się w trwającej jeszcze świątecznej atmosferze móc raz jeszcze wyśpiewać historię małego Dzieciątka i przybliżyć tajemnicę Bożego Narodzenia.

Akompaniatorem wydarzenia będzie Pan Zdzisław Zawilski, Członek Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Radny Powiatu Leżajskiego, który śpiew ubogaci pięknymi przekazami o historii powstawania kolęd i humorystycznymi anegdotami. 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz dziesiąty. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2012 r. włączył się w ich organizację także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. W bieżącym roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się na Podkarpaciu w 63 miejscowościach również w Leżajsku. Zaczynają się od 22 stycznia i potrwają do 28 stycznia 2018 r. Na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu odbędą się, prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicznościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze świadkami historii.

 

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Leżajskiej 24 stycznia 2018 r. (środa)

Program:
10:00–13:00 – Społeczność żydowska jako istotny element dziedzictwa kulturowego
Leżajska – spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu
– Prelekcja Emila Majuka (Ośrodek Brama Grodza Teatr NN, Lublin),
pt. Szlakiem Elimelecha. Spacer śladami leżajskich Żydów
Przedstawienie wybranych fragmentów z listopadowego pobytu Luci Retman
z Izraela – ocalałej z Holocaustu
– Wspomnienia osób ocalonych z Holokaustu i ich rodzin, a także osób
ratujących Żydów podczas II wojny światowej i ich potomków
Spotkanie z Lucią Retman (Izrael, Hajfa), ocaloną z Holokaustu
– Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkół z terenu Leżajska
– Występ artystyczny
– Zwiedzanie wystawy poświęconej społeczności żydowskiej w okresie
Holocaustu
(Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20 A)

 

 

36. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

13 grudnia o godz. 17:00 mieszkańcy z całego Powiatu Leżajskiego zebrali się licznie przy Pomniku Ofiar Komunizmu w sposób pełen powagi i refleksji pochyli czoła nad tragedią, która wydarzyła się 13 grudnia 1981 roku.

Podniosłą atmosferę wydarzenia zawdzięczamy Oddziałowi Kawalerii Ochotniczej, a także Orkiestrze Reprezentacyjnej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, którzy uświetnili uroczystość poprzez salwę honorową oraz odegranie przez trębacza „Ciszy ułańskiej” przez trębacza. Zebrani zapalili znicze, które symbolizują światło wolności, po czym złożyli je pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku.

O godz. 18:00, w Muzeum Ziemi Leżajskiej, rozpoczęła się druga część obchodów, podczas której zebrani mieli okazję wysłuchać prelekcji specjalisty z Instytutu Pamięci Narodowej Artura Brożyniaka, który opowiedział o walce Polaków z komuną. Zwieńczeniem obchodów była prezentacja filmu pt. „Towarzysz generał idzie na wojnę”.

W obchodach uczestniczyli m.in. Starosta Leżajski Marek Śliż, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański,  Wiceburmistrz Leżajska Andrzej Janas, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jerzego Paula Radosław Wiatr, Sekretarz Leżajska Agnieszka Wyczarska, Przewodniczący Rady Miasta Leżajska Jerzy Jarosz, przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Leżajska i okolic.


Organizatorem wydarzenia było Muzeum Ziemi Leżajskiej, Młodzież Wszechpolska, IPN Oddział w Rzeszowie, NSZZ Solidarność.
Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański.


 

13 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Polskie Radio nadało jego wystąpienie o godz. 6 rano. Poinformował w nim Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Stan wojenny był przygotowywany od ponad roku, a całość nadzorował i wspomagał naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz jego sztab. Sporządzano m.in. projekty różnych aktów prawnych, ustalono listy komisarzy wojskowych mających przejąć kontrolę nad administracją państwową i większymi zakładami pracy, a także wybrano instytucje i przedsiębiorstwa, które miały zostać zmilitaryzowane.

12 grudnia do miast skierowano oddziały pancerne i zmechanizowane, które umieszczono przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych, trasach wylotowych, głównych skrzyżowaniach, gmachach urzędowych i innych obiektach strategicznych.

W sumie w pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, które przetrzymywano w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys., a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku 16 grudnia 1981.

Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków, demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Wprowadzono podwyżki cen żywności, opału i energii.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy!

10 – Lecie Muzeum Ziemi Leżajskiej!

Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński serdecznie zapraszają Państwa z tego tytułu na musical „Stacja Broadway” na podstawie musicalu Metro, który odbędzie się 07 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku (na specjalnie przygotowanej scenie w pięknym scenicznym oświetleniu oraz dla prawie tysiąca specjalnie dla Państwa przygotowanych miejsc siedzących).

Musical przygotowany zostanie przez GOK Gminy Leżajsk we współpracy Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz MDK w Łańcucie.

Wstęp na Musical jest bezpłatny. Wystarczy zgłosić się do Muzeum Ziemi Leżajskiej w celu odbioru bezpłatnego biletu wejścia. Można zgłaszać swoją obecność poprzez kontakt telefoniczny lub podawać go w komentarzach.

Powyższy musical opowiada o grupie młodych ludzi, artystów szukających szczęścia w życiu, marzeniach i miłości. Każdy z nich przywozi własną historię, marzenia, cel. Przyjeżdżają Oni na casting do teatru, ale go nie przechodzą. Organizują więc własny musical na stacji metra. Po sukcesie podziemnego musicalu dostają propozycję do teatru, który ich wcześniej odrzucił. Pojawia się dylemat: iść za pieniędzmi czy za marzeniami…

Na zakończenie Musicalu dla wszystkich zgromadzonych kawałek tortu urodzinowego Muzeum…

ź: Muzeum Ziemi Leżajskiej 

Mikołajki w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Od 4 do 8 grudnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbywają się mikołajki. Dzięki pozyskaniu od sponsorów podarków nie zabraknie prezentów dla ponad 700 dzieci z powiatu leżajskiego. Wręczaniu prezentów towarzyszą gry, zabawy, tańce prowadzone przez pomocników Świętego Mikołaja (pracowników Muzeum), a nawet występy iluzjonisty Przemysława Wilka, który tego roku otrzymał tytuł „Pozytywnie Zakręconego”.

Muzeum dziękuje za wsparcie Posłowi na Sejm Panu Mieczysławowi Miazga, firmie Roxart – Krystian Ficek oraz Spółdzielni Dębnianka – Mariusz Urban.

Fot. Jakub Magiera

Finał 18. Akcji Polacy Rodakom

W ostatnim czasie Muzeum Ziemi Leżajskiej było koordynatorem 18 Akcji Polacy Rodakom. Zebranych kilka ton żywności trafi do wielu Polaków z przedwojennych polskich województw. Głównie do mieszkańców m.in. Mińska, Brześcia, Łucka, Lwowa, Tarnopola, Drohobycza, a także Sambora, Gródka Jagiellońskiego, Rohatyna, Bóbrki.

Pomoc dotrze w szczególności do polskich rodzin, parafii, stowarzyszeń oraz organizacji, w tym harcerzy, strzelców i wielu innych. Na podstawie danych z polskich placówek dyplomatycznych oraz osób, parafii czy organizacji, tworzone są listy z adresami naszych rodaków, którym przekazywana jest pomoc.

W zbiórce oraz pakowaniu darów pomagali mi. Strzelcy z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, harcerze, młodzież wszechpolska oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W finale akcji uczestniczył również dyrektor biura poselskiego Mieczysława Miazgi – Sławomir Spaczyński.

Wszystkim Osobom, Organizacjom Społecznym, Szkołom, Instytucjom, Urzędom, Firmom składamy gorące i serdecznie podziękowania – za włączenie się w tą jakże piękną, ale także jakże potrzebną i niezwykle ważną akcję charytatywną.

W szczególności dziękujemy Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku za współorganizację tego wydarzenia, firmie Smak Eko Górno za organizację transportu z Leżajska do Lublina oraz Restauracji Dębnianka za zorganizowane posiłku regeneracyjnego dla wolontariuszy.

36. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na obchody 36. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, które odbędą się 13 grudnia br. o godz. 17:00 przy Pomniku Ofiar Komunizmu. Podniosłą atmosferę wydarzenia wzbogaci poprzez salwę honorową oraz odegranie „Ciszy Ułańskiej” przez trębacza Oddział Kawalerii Ochotniczej a także Orkiestra Reprezentacyjna w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic pod dowództwem rtm. kaw. och. Pawła Guzy.

Zachęcamy wszystkich do zabrania ze sobą zniczy, które zostaną zapalone oraz złożone pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku jako „światełko wolności” O godz. 18:00, w Muzeum Ziemi Leżajskiej, rozpocznie się druga część obchodów, gdzie zebrani będą mieli okazję wysłuchać prelekcji okolicznościowej Artura Brożyniaka pracownika Instytutu Pamięci Narodowej.

Zwieńczeniem obchodów będzie prezentacja filmu pt. „Towarzysz generał Idzie na wojnę”. Film ma odpowiedzieć na pytanie, czy mit interwencji ma podstawy, by go podtrzymywać, czy też jest zwykłym zabiegiem propagandowym niemającym potwierdzenia w faktach i historycznym fałszerstwem, na którego fundamencie opiera się dzisiejszy zakłamany obraz komunistycznego dyktatora, który wypowiedział wojnę narodowi i zaryzykował masakrę ludności, przelew krwi i wojnę domową, tylko by ratować swoją władzę i zbrodniczy system? Film – szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką – ma przedstawiać proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiadać historię Polski od lata ‘80 do 13 grudnia 1981.

Jako Muzeum jesteśmy zobowiązani do podtrzymywania pamięci o wydarzeniach, które przez lata kształtowały obecny charakter naszego państwa. Mimo upływu czasu, wydarzenia sprzed 36 lat pozostają wciąż żywe a słowa gen. Jaruzelskiego, który obwieścił stan wojenny, usprawiedliwiając się przed narodem i wmawiając mu, że Polska stała się ruiną, a winą za to należy obarczyć protestujących i tak zwanych „anonimowych” szkodników, do dziś u niejednej osoby wywołują łzy gniewu. Serdecznie Zapraszamy!

 

Zmodernizowano Ekspozycję Historyczną Miasta i Regionu

Muzeum Ziemi Leżajskiej  ma za zadanie gromadzenie, właściwe przechowywanie i udostępnianie zwiedzającym posiadanych eksponatów. W związku z faktem, iż ekspozycja Historii Miasta i Regionu, jest najważniejszą i najcenniejszą wystawą w leżajskim Muzeum poczynione zostały działania dążące do przeprowadzenia jej modernizacji. Dzięki uzyskanym finansowym środkom zewnętrznym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku możliwe było unowocześnienie ekspozycji.

Zmodernizowana ekspozycja zlokalizowana jest na 164 m2 w budynku głównym Muzeum. Jej modernizacja objęła: uporządkowanie wystawy wg przyjętego porządku tematycznego i chronologicznego, zakup i montaż profesjonalnych gablot zapewniających odpowiednie warunki do przechowywania eksponatów, wymianę oświetlenia umożliwiającą turyście właściwą prezentację eksponatów, montaż ekranów multimedialnych dzięki którym każdy turysta (także obcojęzyczny) zapozna się szczegółowo z historią Ziemi Leżajskiej oraz będzie mógł obejrzeć fotografie czy filmy z ważnych historycznych wydarzeń, wydruki wielkoformatowe oraz plansze informacyjne, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Wszystkie te działania miały na celu jedno – przełożyć się na podniesienie jakości przekazu dla zwiedzających i realizowanie celów statutowych, tj. właściwe przechowywanie i udostępnianie posiadanych eksponatów.

W sobotę, 18 listopada, miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej ekspozycji. Dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński przywitał przybyłych gości, następnie wystąpiła grupa „Meritum” działająca przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Artur Brożyniak specjalista z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w prelekcji nt. konieczności rozwoju ekspozycji muzealnych. Po wystąpieniu nastąpiła najważniejsza część spotkania – otwarcie zmodernizowanej Ekspozycji Historycznej Miasta i Regionu. Biało-czerwoną wstęgę przecięli: Marek Kogut – Radny Powiatu Leżajskeigo, Antoni Bereziewicz – Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Leżajskie oraz Jacek Kwieciński – Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej. Następnie przybyli mogli obejrzeć wystawę w nowym wydaniu.

            Mamy nadzieję, że zmodernizowana ekspozycja wpłynie pozytywnie na jej odbiór, zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów.